Klíčová slova

Úvod

Klíčovými slovy máme na mysli nejen jednotlivá slova, ale i celé fráze, které co nejlépe vystihují obsah dané internetové stránky. Správná volba klíčových slov je důležitá jak pro optimalizaci stránek pro vyhledávače (SEO), tak i pro nastavení vyhledávacích reklamních kampaní.

Nastavení SEO je oproti nastavení reklamních kampaní náročnější a často se musí provádět přímo editací kódu stránky, i proto se v tomto článku budeme věnovat spíše nastavení klíčových slov ve vyhledávacích kampaních.

Typy shod klíčových slov

V nastavení reklamních kampaní se můžeme setkat s různými typy shod klíčových slov. Shodou máme na mysli to, kdy budou vyhledávače ještě akceptovat naši klíčovou frázi a zobrazí tak námi nastavenou reklamu.

Níže podrobně rozeberu každý jednotlivý typ shod pro klíčová slova:

1) Volná shoda

Obrázek: Ukázka volné shody v Google Ads

Tato shoda se obecně nedoporučuje využívat příliš často. Je to proto, že dává vyhledávačům až přílišnou svobodu jak “zkomolit” naši klíčovou frázi. Volná shoda totiž umožňuje reklamu zobrazit, nejen když se kamkoliv do naší klíčové fráze přidá jakékoliv jiné slovo nebo sousloví, ale také umožňuje použít i úplně jiný tvar slov v klíčové frázi.

Příklad z praxe:
Provozujeme E-shop na módní obuv pro ženy.
Do klíčových slov ve vyhledávací kampani přidáme slovo „obuv“ a nastavíme volnou shodu.
Tím dáme vyhledávači impulz, že má zobrazit reklamu pokaždé, když vyhledávací fráze obsahuje alespoň kořen slova obuv.
Vyhledávač tak umožní zobrazení reklamy i v případě, že někdo zadá například „obuvnické opravárenské stroje“. Je jasné, že takový člověk nemá zájem o dámské lodičky a přesto se mu naše reklama zobrazí. To vede k poklesu poměru zobrazení a prokliků a tím i k poklesu kvality naší reklamy a jejího zobrazování. Tímto způsobem bychom reklamu brzy kompletně utopili.
Radou číslo 1 při nastavování kampaně je tedy: nikdy nedávat samostatné slovo na volnou shodu.

2) Modifikovaná volná shoda (slova zadáváme se znaménkem +)

Obrázek: Ukázka modifikované volné shody v Google Ads

Modifikovaná volná shoda se tvoří tak, že před každé slovo napíšeme +. V našem případě bychom tedy do nastavení kampaně napsali „+obuv“.
Tato shoda stále umožňuje přidat jakékoliv slova před, za, nebo i mezi námi zadaná klíčová slova, ale již neumožňuje změnu jejich tvaru.
Zamezila by tedy výše uvedenému případu z praxe, nicméně stále by povolila jiné nerelevantní vyhledávací dotazy jako třeba „police na obuv do předsíně“.

3) Frázová shoda (frázi zadáme do uvozovek)

Obrázek: Ukázka frázové shody v Google Ads

Frázová shoda již na rozdíl od modifikované volné shody neumožňuje vkládat jiná slova mezi slova ve vyhledávací frázi. Pokud tedy mezi klíčová slova přidáme frázi “Módní boty”, umožníme tak vyhledávači zobrazit reklamu pouze v případě, že se vyhledávací frázi objeví sousloví módní boty.

Výrazně tím tak omezíme možnost zobrazení reklamy pro lidi, kteří o náš produkt vůbec nemají zájem. Akceptovatelné vyhledávací fráze budou například: “Módní boty pro ženy”, “Luxusní módní boty”, nicméně například i “Módní boty pro muže”, což už pro nás opět není relevantní.

4) Přesná shoda (frázi nebo slovo zadáme do hranaté závorky)

Obrázek: Ukázka přesné shody v Google Ads

Přesná shoda již vyhledávači nedává žádný prostor ke kreativitě. Jednoduše řečeno, to co přidáte v hranaté závorce musí být zadáno úplně stejně i do vyhledávače, aby se naše reklama zobrazila. To zní sice dobře, ale musíme si uvědomit, že tím můžeme ztratit i spoustu potenciálních relevantních vyhledávání, jelikož pokud někdo jen lehce vyhledávací frázi změní, už se mu reklama nezobrazí.

Závěr

Jak jsme si ukázali na příkladech, zadávání klíčových slov a frází může být ošemetná záležitost a je žádoucí se nad tím dobře zamyslet, jelikož správná klíčová slova jsou základem úspěšnosti online marketingu.
Jejich účelem by mělo být oslovit lidi, kteří hledají to, co my nabízíme a naopak vyloučit ty, kteří hledají cokoliv jiného.

Sdílejte článek

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn

Zanechte komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Autor

Štěpán Bartoš

Štěpán Bartoš

Poslední příspěvky

Sledujte mě

Odebírejte novinky

Získávejte upozornění na nové články z blogu SBweb

Novinky z manuálů

Přihlaste se k odběru novinek

Získávejte upozornění na nové články z blogu SBweb

Language »

Podmínky ochrany osobních údajů

                                                       
I.
 
Základní ustanovení 

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Štěpán Bartoš, jakožto osoba samostatně výdělečně činná  (dále jen: „správce“). 

Kontaktní údaje správce jsou: 

jméno: Štěpán Bartoš

IČO: 01909681

adresa: K Jalovčí 220, Ejpovice 33701

email: info@sbweb.cz 

telefon: +420 773 055 563

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: 

II. 
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

III. 
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, 

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

Účelem zpracování osobních údajů je: 

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, 
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

IV. 
Doba uchovávání údajů 


Správce uchovává osobní údaje 
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 

po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V. 
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 

Příjemci osobních údajů jsou osoby 

podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 

zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, 

zajišťující marketingové služby. 

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

VI. 
Vaše práva 

Za podmínek stanovených v GDPR máte: 

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. 

VII. 
Podmínky zabezpečení osobních údajů Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména správce přijal nezbytná technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů. 

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2019